Mitä on reilu matkailu?

Yksinkertaisimmillaan reilu matkailu, eli toisin sanoen kestävä matkailu voidaan määritellä matkailuksi siten, että matkailun positiiviset vaikutukset maksimoidaan ja negatiiviset minimoidaan. YK:n matkailujärjestö UNWTO määrittelee kestävän matkailun ’matkailuksi, joka huomioi sen nykyiset sekä tulevat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset, huomioiden niin matkailijoiden, matkailualan, ympäristön sekä kohdeyhteisöjen tarpeet’. Voidaan siis myös sanoa, että kyseessä on yleisten kestävän kehityksen periaatteiden mukainen matkailu.

Matkailun kestävyydellä on siis kolme aspektia: taloudellinen, sosio-kulttuurinen sekä ympäristöllinen. Taloudellisella kestävyydellä viitataan esimerkiksi siihen, että matkakohteen yhteisö hyötyy itse matkailuliiketoiminnasta taloudellisesti. Usein ongelmana on matkailutulojen vuoto kohteen ulkopuolelle. Näin käy helposti esimerkiksi silloin kun kohteen majoitustarjonta painottuu kansainvälisiin isoihin ketjuhotelleihin, joiden päämajat sijaitsevat kaukana kohdealueelta. Pienillä paikallisomisteisilla yrityksillä on usein enemmän potentiaalia kohteen väestön työllistämisen, matkailun hyötyjen tasaisen jakautumisen sekä esimerkiksi köyhyyden vähentämisen suhteen.

Sosiokulttuurisella kestävyydellä viitataan muun muassa siihen, että matkailijoiden ja kohdeyhteisön suhde perustuu molemmipuoliseen kunnioitukseen, eikä matkailussa esimerkiksi hyväksikäytetä paikallisväestöä tai vahingoiteta kohdealueen kulttuuria, vaan päinvastoin pyritään suojelemaan sitä. Matkailulla on suuri potentiaali esimerkiksi katoavan kulttuuriperinnön suojelemisessa, mutta usein vaarana on niin sanottu kulttuurin kaupallistaminen, joka vääristää paikallista kulttuuria vastaamaan matkailijoiden tarpeisiin. Sosiaalisesti kestävä matkailu on myös sellaista, jossa paikallisyhteisö on mukana matkailun harjoittamisessa paitsi liiketoiminnassa, niin myös päätöksenteossa ja suunnittelussa.

Erilaiset luonnonympäristöt ja –resurssit ovat matkailun vetonauloja monissa kohteissa, ja ympäristöllisesti kestävässä matkailussa ympäristöä pyritään hyödyntämään matkailussa vahingoittamatta sitä. Parhaiten tämä tavoite toteutuu niin sanotun ekomatkailun muodossa, jolloin matkaan itseensä sisältyy jotain luonnonsuojeluun tähtäävää toimintaa. Kestävässä matkailussa myös esimerkiksi jätteiden syntymistä pyritään minimoimaan ja kaikessa toiminnassa energiaa pyritään käyttämään mahdollisimman tehokkaasti.

Kestävä matkailu ei yleisestä harhaluulosta huolimatta ole erillinen ”matkailutyyppi”, vaan pikemminkin joukko periaatteita, käytäntöjä ja tavoitteita, joita voi soveltaa kaikkeen matkustamiseen. Niinpä kaikenlainen matkailu, myös niin sanottu pakettimatkailu voi olla kestävää – paljon riippuu matkailijan itse tekemistä valinnoista. Toisaalta on myös muistettava, että kestävyystavoitteiden saavuttaminen vaatii panostusta yksittäisten matkailijoiden lisäksi myös yrityksiltä, hallituksilta sekä kansalaisjärjestöiltä. Matkailun kestävyys on jatkuva prosessi, joka vaatii matkailun vaikutusten jatkuvaa arviointia. Positiivisena voidaan kuitenkin pitää sitä, että kestävyys on nouseva trendi matkailualalla ja esimerkiksi konsulttifirma Deloitten 2014 tekemän tutkimuksen mukaan se tulee lähivuosina kasvattamaan merkitystään niin päätöksenteossa kuin bisnesajattelussa.

Reilun matkailijan ohjeet: