Yksinkertaisimmillaan reilu matkailu voidaan määritellä matkailuksi, jossa matkailun positiiviset vaikutukset maksimoidaan ja negatiiviset minimoidaan. Sekä matkailuviestinnässä, että matkailututkimuksessa käytetään rinnakkain useita eri termejä kuvaamaan pääpiirteittäin samaa asiaa.

YK:n matkailujärjestö UNWTO määrittelee kestävän matkailun ’matkailuksi, joka huomioi sen nykyiset sekä tulevat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset, huomioiden niin matkailijoiden, matkailualan, ympäristön sekä kohdeyhteisöjen tarpeet’. Voidaan siis myös sanoa, että kyseessä on yleisten kestävän kehityksen periaatteiden mukainen matkailu. UNWTO:n mukaan matkailulla on suuri potentiaali olla mukana edistämässä Agenda 2030- kestävän kehityksen tavoitteita.

Matkailun kestävyydellä on perinteisesti esitetty olevan kolme aspektia: taloudellinen, sosio-kulttuurinen sekä ympäristöllinen. Taloudellisella kestävyydellä viitataan esimerkiksi siihen, että matkakohteen yhteisö hyötyy itse matkailuliiketoiminnasta taloudellisesti. Usein ongelmana on matkailutulojen vuoto kohteen ulkopuolelle. Näin käy helposti esimerkiksi silloin kun kohteen majoitustarjonta painottuu kansainvälisiin isoihin ketjuhotelleihin, joiden päämajat sijaitsevat kaukana kohdealueelta. Pienillä paikallisomisteisilla yrityksillä on usein enemmän potentiaalia kohteen väestön työllistämisen, matkailun hyötyjen tasaisen jakautumisen sekä esimerkiksi köyhyyden vähentämisen suhteen.

Sosiokulttuurisella kestävyydellä viitataan muun muassa siihen, että matkailijoiden ja kohdeyhteisön suhde perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen, eikä matkailussa esimerkiksi hyväksikäytetä paikallisväestöä tai vahingoiteta kohdealueen kulttuuria, vaan päinvastoin pyritään suojelemaan sitä. Matkailulla on suuri potentiaali esimerkiksi katoavan kulttuuriperinnön suojelemisessa, mutta usein vaarana on niin sanottu kulttuurin kaupallistaminen, joka vääristää paikallista kulttuuria vastaamaan matkailijoiden tarpeisiin. Sosiaalisesti kestävä matkailu on myös sellaista, jossa paikallisyhteisö on mukana matkailun harjoittamisessa paitsi liiketoiminnassa, niin myös päätöksenteossa ja suunnittelussa.

Erilaiset luonnonympäristöt ja –resurssit ovat matkailun vetonauloja monissa kohteissa, ja ympäristöllisesti kestävässä matkailussa ympäristöä pyritään hyödyntämään matkailussa vahingoittamatta sitä. Kestävässä matkailussa huomioidaan ympäristö- ja erityisesti ilmastovaikutukset myös globaalilla tasolla. Ympäristöystävällisyyden huomioiminen matkustustavan valinnassa on ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi esimerkiksi jätteiden syntymistä pyritään minimoimaan ja kaikessa toiminnassa energiaa pyritään käyttämään mahdollisimman tehokkaasti.

Viime vuosina on puhuttu paljon myös vastuullisesta matkailusta. Kapkaupungin vastuullisen matkailun julistuksen (Cape Town Declaration, 2002) mukaan vastuullisen matkailun tarkoituksena on tehdä kohteista parempia paikkoja elää ja vierailla, ja nimenomaan tässä järjestyksessä. Paikallisten hyvinvoinnin pitäisi aina olla ykkössijalla. Matkailijan näkökulmasta vastuullinen matkailu on sitä, että tiedostetaan oma vastuu ja tehdään vastuullisia valintoja matkustettaessa.

Matkailu on muuttunut paljon, siitä kuin Kapkaupungissa on ensimmäisen kerran julistettu vastuullisen matkailun sanomaa, tai siitä kun Reilun matkailun yhdistys on perustettu vuonna 2003. Matkailutoimintaa on kehitetty vastuullisemmaksi, kestävä kehitys on yhä useamman matkailustrategian perusperiaate, ja lukuisat matkailijat ovat oppineet tekemään vastuullisempia valintoja. Silti riittää vielä paljon tehtävää vastuullisen matkailun saralla.

Kestävän ja vastuullisen matkailun rinnalle on noussut uusia termejä ja ilmiöitä. Fokus on siirtynyt enemmän matkailun negatiivisten vaikutusten minimoimisesta hyvien vaikutusten maksimoimiseen, uuden luomiseen ja jopa kokonaan uudenlaiseen tapaan ajatella matkailua ja matkailuelinkeinoa. Uudistava matkailu muuttaa ihmisiä, matkakohteita, paikallisyhteisöjä ja yhteiskuntaa. Matkailijan näkökulmasta uudistavan matkailun voisi lyhyesti määritellä tarkoittavan matkailua, jossa matkailija kohteessa vierailleessaan jättää kohteen paremmaksi paikaksi kuin ennen vierailuaan.

Vuonna 2020 koronavirus pandemia Covid-19 pysäytti globaalin matkailun lähes kokonaan. Pandemian vaikutukset matkailulle ovat olleet tuhoisia, mutta se tarjosi meille kaikille myös tilaisuuden pysähtyä miettimään sitä, minkälaista matkailua haluamme pandemian jälkeisessä maailmassa edistää. UNWTO:sta lähtien matkailualalla uskotaan parempaan tulevaisuuteen. UNWTO kannustaa ja ohjeistaa matkailualan toimijoita rakentamaan entistä kestävämpää matkailuelinkeinoa, joka perustuu hallittuun kasvuun.

Reilun matkailun yhdistys uskoo vahvasti myös entistä reilumpaan ja kestävämpään tulevaisuuteen. Tämä vaatii kuitenkin perustavanlaatuisia muutoksia matkailun kaikilla osa-alueilla ja kaikkien toimijoiden osalta, päättäjistä yrityksiin ja matkailijoihin. Reilun matkailun yhdistys kannustaa matkailijoita perehtymään matkailun vaikutuksiin sekä tutustumaan vuonna 2021 uudistettuihin Reilun matkailijan ohjeisiin.